Huisregels

Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

P.E.D Events organiseert drugsvrije evenementen en hanteert een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

TOEGANG

Er kan toegang tot het evenement worden verschaft indien de bezoeker in het bezit is van een geldige legitimatiebewijs. Er wordt controle uitgevoerd naar de leeftijd van de bezoekers. Indien de leeftijd niet 18 jaar of ouder is, wordt de toegang geweigerd. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals frauderen met het identiteitsbewijs wordt de toegang ook geweigerd.

LEGITIMATIE

Op verzoek van een veiligheidsmedewerkers dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera´s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie)

NEEM BIJ TWIJFEL CONTACT OP MET P.E.D EVENTS ( info@pedevents.nl)

HANDEL EN VERKOOP

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

PROMOTIËLE ACTIVITEITEN

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

TOILETTEN

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video- ,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Tevens is het verboden zonder dat hier toestemming voor gegeven is de Backstage area te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

GELUIDSNIVEAU

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

PROGRAMMA

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere programmering(en) zal ten aller tijde worden geprobeerd een vervangende programmering(en) van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren. Er zal nimmer restitutie van entreebewijzen of ander soort kosten plaatsvinden, tenzij van te voren vermeld.

ROKEN

In de zaal en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Roken kunt u op een aangewezen plek door de organisatie.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. P.E.D Events dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD, ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels